Blog Post

Rewolucja Francuska. Dyrektoriat

Pod koniec wieka XVIII, tj. w przededniu Wielkiej Rewolu­cji Francuskiej a następnie w czasie jaj trwania, al do momen­tu ogłoszenia przez Napoleona Cesarstwa, panuje wśród mężczyzn moda na wysokie buty typu wojskowego. Są one dopasowane do no­gi, z lekką harmonijką przy kostkach, cholewki są ścięte do tyłu na wzór butów węgierskich. W tym samym czasie w modzie kobiecej rozwijają się ten­dencje klasycystyczne, znajdujące swój wyraz w odtwarzaniu sukien greckich lub rzymskich. Zgodnie z tym kierunkiem obu­wie stanowią sandały wiązane tasiemkami albo pantofelki typu pasterskiego. Wzory te przyjmą się również w następnym okre­sie, tej w empirze i biedermeierze. Wiek XIX, tak bogaty w wydarzenia o charakterze politycz­no-ekonomicznym i społecznym, był okresem, w którym moda prze­chodzi liczne i bardzo różne fazy rozwojowe. W odróżnieniu do epok poprzednich, w których zmiany.W ubiorze dokonywały się w długich nieraz odstępach czasu, moda dziewiętnastowieczna zmienia się dość szybko i jest bardzo kapryśna, przechodząc z jednego stylu w drugi jakby w trybie przyspieszonym.

Leave a comment